Job Vacancies


Education Worker - Wales - part time - 21hrs/week

 

Show Racism the Red Card is an anti-racism campaigning and educational charity. Our aim is to combat racism through enabling role models, who are predominantly but not exclusively footballers, to present an anti-racism message to young people and society.

We are seeking to recruit a part-time Education Worker on a 6 month contract.

The post is involved in delivering workshops to young people and adults throughout Wales, working within the Education team to help organise anti-racism events, reporting, monitoring and evaluating the work of the team.

Due to the Welsh rural locations visited, candidates must have their own transport which must be insured for business use, occasional overnight stays will be required.

21 hours/week
Salary - £19,621 - £21,519 (NJC Scale 22 – 25) pro-rata
6% pension

Applicant must have:

  • At least two years experience in a similar role.
  • Excellent computer skills.
  • Excellent communications skills; written, telephone and inter personal.
  • Commitment to anti-racism.
  • Ability to meet specific deadlines under pressure.
  • Ability to work effectively as part of a team.
  • Welsh speaker is desirable

For more information and application details, please visit www.srtrc.org/get-involved

or email wales@theredcard.org / 02920 351616

 

SRtRC offer good conditions of service including, flexible working hours, annual leave of 25 days rising with service plus bank holidays and a group pension scheme.

Closing date: 5pm Tuesday 9th December 2014

Interviews will be held in Cardiff on 15th December 2014
Elusen ymgyrchol ac addysgol yw Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth. Ein nôd yw ymladd hiliaeth trwy arddangos modelau rôl - pêl-droedwyr fel arfer - sy’n cynnig neges wrth-hiliol i bobl ifanc ac i gymdeithas.

Rydym yn edrych i recriwtio Gweithiwr Addysg rhan amser ar gytundeb o 6 mis.

Mae'r swydd yn ymwneud â chyflwyno gweithdai i bobl ifanc ac oedolion ledled Cymru, trwy weithio o fewn y tîm Addysg i helpu drefnu digwyddiadau gwrth-hiliaeth, adrodd, monitro a gwerthuso gwaith y tîm.

Oherwydd y lleoliadau gwledig yr ymwelwyd â nhw yng Nghymru, rhaid i ymgeiswyr gael eu cludiant eu hunain gydag yswiriant ar gyfer defnydd busnes ac ar adegau, bydd angen aros dros nos.

21 awr/wythnos

Cyflog: £19,621 - £21,519 (Graddfa NJC 22 – 25) pro-rata

Pensiwn 6%

Rhaid i’r ymgeisydd gael:

·         O leiaf dwy flynedd o brofiad mewn swydd debyg

·         Sgiliau TG ardderchog

·         Sgiliau cyfathrebu ardderchog, yn ysgrifenedig, ar y ffôn ac yn bersonol

·         Ymroddiad i wrth-hiliaeth

·         Y gallu i gwblhau gwaith mewn amser a dan bwysau

·         Y gallu i weithio fel rhan o dîm

·         Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

I gael rhagor o wybodaeth a manylion ymgeisio, ewch i www.srtrc.org/get-involved

Neu anfonwch e-bost i  wales@theredcard.org / 02920 351616

Mae DyCCiH yn cynnig amodau gwaith da, gan gynnwys oriau gwaith hyblyg, 25 dydd o wyliau sy’n codi trwy wasanaeth, gwyliau’r banc a chynllun pensiwn grŵp.

Dyddiad cau 17:00 Dydd Mawrth 9 Rhagfyr, 2014

Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ar 15 Rhagfyr, 2014Back to Vacancy Listing

Show Racism the Red Card major sponsors: